Ponuka geodetických prác :

*Geodézia v KN:

                         - vyhotovenie GP

                         - zameranie stavby a vytyčovanie vlastníckych hraníc pozemkov

* Inžinierska a stavebná geodézia:

                         - vytyčovanie stavieb líniových, pozemných plošných a inžinierskych stavieb.

                         - vyhotovenie mapových podkladov pre projektovanie stavieb rodinných domov (DWG,DXF,DGN)

                         - porealizačné zameranie skutočného vyhotovenia stavebného diela PSVD,  

                    - kontrolné merania počas výstavby R.D. 

                     

 

 

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000&sc=n#

Kontakt

GEOIMP Ing. Marián Povoda
- autorizovaný geodet a kartograf STÚ-Ba 1991
- stavebný inžinier- SÚRT- VŠDaS 1981 Ža.
Ing. Richard Povoda VÚT Brno
geodet a kartograf

Pittsburgská 2970/7
010 08 Žilina

http://www.geoimp.sk/
geoimp.mp57@gmail.com
povoda.marian@gmail.com
mobil: 0904169245,
richard.povoda@gmail.com
mobil: 0949432790
Tel.:
0904169245
0949432790

email:
geoimp.mp57@gmail.com