Geometrické plány:

Čo je geometrický plán?

Geometrický plán je grafickým znázornením nehnuteľností, ktoré vzniknú rozdelením alebo zlúčením nehnuteľností,

vyjadruje stav nehnuteľností pred zmenou a po zmene s uvedením doterajších a nových parcelných čísel, výmer, druhov

pozemkov a ďalších údajov. Geometrický plán je aj grafickým znázornením vecného bremena k časti pozemku.

 

Najčastejšie druhy geometrických plánov :

     -   na zameranie pozemku  (oddelenie / rozdelenie / zlúčenie)

     -   na zameranie novostavby na vydanie kolaudačného rozhodnutia

     -   na zameranie rozostavanej stavby  (na poskytnutie hypotekárneho úveru)

     -   na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam  (na majetkoprávne usporiadanie) 

     -   na zriadenie vecného bremena  (na vyznačenie práva prechodu alebo na uloženie inžinierskych sietí na cudzom pozemku)

Kontakt

GEOIMP Ing. Marián Povoda
- autorizovaný geodet a kartograf STÚ-Ba 1991
- stavebný inžinier- SÚRT- VŠDaS 1981 Ža.
Ing. Richard Povoda VÚT Brno
geodet a kartograf

Pittsburgská 2970/7
010 08 Žilina

http://www.geoimp.sk/
geoimp.mp57@gmail.com
povoda.marian@gmail.com
mobil: 0904169245,
richard.povoda@gmail.com
mobil: 0949432790
Tel.:
0904169245
0949432790

email:
geoimp.mp57@gmail.com