Adresný bod stavby ku kolaudácií ADR Bod

 

ZAMERANIE ADRESNÉHO BODU STAVBY RODINNÉHO DOMU

Podľa zákona č.125/2015 Z.z. o registri adries platným od 1.7.2015

 

 

 

 

 

Na základe oznámenia o vydaní zákona o registri adries a vykonávacej vyhlášky.

 

Dňa 1. júla 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries

 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ako aj vyhláška Ministerstva

 

vnútra Slovenskej republiky č. 142/2015 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o registri adries

 

(ďalej len „vyhláška“).

 

 

Tento geodetický elaborát zamerania adresného bodu je jednou z listín nevyhnutných pre úspešnú

kolaudáciu a pridelenie súpisného čísla novostavby,

      Výkres adr bod.pdf
 
 
 
 
 
 
 

 

Kontakt

GEOIMP Ing. Marián Povoda
- autorizovaný geodet a kartograf STÚ-Ba 1991
- stavebný inžinier- SÚRT- VŠDaS 1981 Ža.
Ing. Richard Povoda VÚT Brno
geodet a kartograf

Pittsburgská 2970/7
010 08 Žilina

http://www.geoimp.sk/
geoimp.mp57@gmail.com
povoda.marian@gmail.com
mobil: 0904169245,
richard.povoda@gmail.com
mobil: 0949432790
Tel.:
0904169245
0949432790

email:
geoimp.mp57@gmail.com