INŽINIERSKÁ GEODÉZIA

* Vytýčenie stavby

Odovzdávací  vytyčovaní  protokol  o vytýčení stavby pre (dodávateľa) slúži v budúcnosti pre stavebný úrad .

 

 

Vytýčenie stavby - pozostáva z polohového a výškového osadenia stavby do terénu na príslušný pozemok odborne podľa stavebného zákona uskutoční geodet podľa schválenej (PD) projektovej dokumentácie stavby . Na základe vytýčenia, ako doklad pre stavebný úrad, geodet vystaví protokol o vytýčení stavby overený spôsobilou osobou oprávneným autorizovaným geodetom. Protokol je jedným z neoddeliteľných dokladov  odovzdávacej dokumentácie pri kolaudácii . Tento spôsob garantuje správnosť vytýčenia zo schválenej stavebnej dokumentácie stavebným úradom,  dodržanie odstupových vzdialenosti od hraníc pozemkov a rozmerové parametre vytyčovaných stavieb v rámci povolených odchýlok . Vytýčené body stavby môžu byť zaistené na pripravené tzv. stavebné lavičky.

Pokiaľ je umiestnenie stavby určené v projektovej dokumentácií od hraníc pozemkov, doporučuje sa pred vytýčením stavby spraviť, takéto vytýčenie hraníc pozemkov, aby sa tak zabránilo nechcenému zastavaniu priľahlých pozemkov, alebo nedodržanie predpísaných odstupových vzdialeností susediacich pozemkov.

* Vytyčovanie a zameranie inžinierskych sietí, prípojok k inž.sieťam vodovod, kanalizácia, elektrina, plyn apod.

* Zameranie skutočného vyhotovenia stavby  a geodetická dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby

* Tvorba mapových podkladov pre projekčnú činnosť

Polohopisné a výškopisne zameranie pozemkov.

Vo väčšine prípadov bude slúžiť projekčným kanceláriám ako tzv. podklad pre projekt stavby. Jedná sa o zameranie vlastného pozemku včetne jeho blízkeho okolia spolu s povrchovými znakmy inžinierskych sietí (napr. rozvodná skriňa, vodovodný uzáver, stĺpy elektrického/komunikačného vedenia). Jednoducho povedané výkres bude obsahovať všetko, čo je v teréne jestvujúce a bude zapracovávané tak, aby projektantovi bola predaná kompletnú informácia o danej lokalite. Projektant si na základe tejto dokumentácie urobí jednoznačný celkový prehľad o dispozíciách a parametroch pozemku.

Zameranie sa vykonáva v záväznom polohovom systéme S-JTSK a výškovom systéme Balt p.v

Výškové kóty možno podľa požiadavky projektantom doplniť o vrstevnice - vrstevnicový plán.

 

Kontakt

GEOIMP Ing. Marián Povoda
- autorizovaný geodet a kartograf STÚ-Ba 1991
- stavebný inžinier- SÚRT- VŠDaS 1981 Ža.
Ing. Richard Povoda VÚT Brno
geodet a kartograf

Pittsburgská 2970/7
010 08 Žilina

http://www.geoimp.sk/
geoimp.mp57@gmail.com
povoda.marian@gmail.com
mobil: 0904169245,
richard.povoda@gmail.com
mobil: 0949432790
Tel.:
0904169245
0949432790

email:
geoimp.mp57@gmail.com