Cenník geodetických prác pre GEOIMP

Geometrický plán

MJ

Výkon  

cena v EUR

100m

GP na zlúčenie a rozdelenie parciel, oddlelenie parcely pre výstavbu na vydanie kolaudačného rozhodnutia
STAV PRÁVNY JE TOTOŽNÝ S REGISTROM C-KN

(podľa množstva MJ)

 

1 MJ

200 EUR

 

2 MJ

120 EUR

 

3-5 MJ

100 EUR

 

5-10 MJ

80 EUR

 

10 a viac MJ

70 EUR

100m

GP na určenie vlastníckych práv k doterajším alebo novovytvoreným parcelám C-KN
STAV PRÁVNY NIE JE TOTOŽNÝ S REGISTROM C-KN

(podľa množstva MJ)

 

1 MJ

220 EUR

 

2 MJ

132 EUR

 

3-5 MJ

110EUR

 

5-10 MJ

90 EUR

 

10 a viac MJ

80 EUR

100m

GP na vyznačenie vecného bremena (právo prechodu ...)
GEOMETRICKÝ PLÁN NA VYZNAČENIE VECNÉHO BREMENA

(podľa množstva MJ)

 

1-2 MJ

150 EUR

 

3-5 MJ

70 EUR

 

5 a viac MJ

50 EUR

Vytýčenie hraníc pozemkov

MJ

Výkon

cena v EUR

100m

vytýčenie hraníc pozemkov

(podľa množstva MJ)

 

1 MJ

150 EUR

 

2 MJ

90 EUR

 

3-5 MJ

80 EUR

 

5-10 MJ

70 EUR

 

10 a viac MJ

60 EUR

Hodinové sadzby

MJ

Výkon

cena v EUR

správny poplatok

Overenie  geometrického plánu 3xkópia , 6xkópia

27 a 34 EUR

SH

Hodinová sadzba geodeta VŠ

20 EUR

SH

Hodinová sadzba pomocného technika

12 EUR

ostatné geodetické práce - cena dohodou podľa rozsahu a druhu geodetických prác


obvikle je 1MJ = 100 m hranice alebo počet riešených parciel 

 

 

Kontakt

GEOIMP Ing. Marián Povoda
- autorizovaný geodet a kartograf STÚ-Ba 1991
- stavebný inžinier- SÚRT- VŠDaS 1981 Ža.
Ing. Richard Povoda VÚT Brno
geodet a kartograf

Pittsburgská 2970/7
010 08 Žilina

http://www.geoimp.sk/
geoimp.mp57@gmail.com
povoda.marian@gmail.com
mobil: 0904169245,
richard.povoda@gmail.com
mobil: 0949432790
Tel.:
0904169245
0949432790

email:
geoimp.mp57@gmail.com