Vitajte na našom webe      

Naša geodetická kancelária sa zaoberá  inžinierskou geodéziou v investičnej výstavbe a katastrálnym vymeriavaním -vyhotovenie GP a vytýčením vlastníckych hraníc pozemkov. V prípade záujmu o ponúkané služby alebo pokiaľ potrebujete iba radu, napište  (geoimp.mp57(zavinač)gmail.com)  alebo volajte na mobil telefón číslo: 041/0904169245.

Najčastejšie požadované geodetické služby:

 • geometrický plán  pre majetkovo právne vysporiadanie
 • zameranie stavby a vytýčenie hranice pozemku  vytýčenie bodov na hranici, kontrola oplotenia, a to hlavne pri dodržaní odstupov pri novostavbe
 • vytýčenie stavby vrátane overeného vytyčovacieho protokolu pre stavebný úrad
 • zameranie dokončenej stavby  ku kolaudácií  stavby, geometrický plán stavby pre stavebný úrad a kataster
 • zameranie rozostavanej stavby  pre čerpanie úveru,dotácie stavby, geometrický plán rozostavanej stavby pre pre finančné domy bankový úver.
 • podklady pre projekt stavby  polohopisné a výškopisné zameranie
 • rozdelenie pozemku  predaj, darovanie
 • riešenie vecného bremena
 • zameranie inžinierskych sietí alebo prípojok  vodovod, kanalizácia, elektrina, plyn apod.
 • zameranie a dokumentácia skutočného vyhotovenia stavebného diela- porealizačné zameranie (PSVD)pre kolaudáciu stavby

       a ďalšie ponuky služieb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
    

Kontakt

GEOIMP Ing. Marián Povoda
- autorizovaný geodet a kartograf STÚ-Ba 1991
- stavebný inžinier- SÚRT- VŠDaS 1981 Ža.
Ing. Richard Povoda VÚT Brno
geodet a kartograf

Pittsburgská 2970/7
010 08 Žilina

http://www.geoimp.sk/
geoimp.mp57@gmail.com
povoda.marian@gmail.com
mobil: 0904169245,
richard.povoda@gmail.com
mobil: 0949432790
Tel.:
0904169245
0949432790

email:
geoimp.mp57@gmail.com